Copyright © 2017-2020 DDC (Slovensko), Testy DNA, Testy otcovstva, Prenatálne testy, Testy priebuznosti