OBCHODNÉ PODMIENKY

Prečítajte si tieto podmienky starostlivo. Obsahujú dôležité informácie o vašich právach a povinnostiach.

 

1. Zmluvné strany a vymedzenie poskytované služby

1.1. Poskytovateľom služby sa rozumie DNA Diagnostické Centrum s.r.o., IČO: 06136681 so sídlom Československého exilu 2062/8, Praha 4, 14300, zapísaná v OR spisová značka C 276839 vedená u Mestského súdu v Prahe (ďalej "príkazník").

1.2. Odberateľom služby - zákazníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba objednávajúca si služby spoločnosti v odbore DNA analýzy, tak ako plynie zo zverejnenej ponuky príkazníka na www.dnacenter.sk (ďalej len "príkazca").

1.3. Poskytovanou službou sa rozumie obstaranie či sprostredkovanie DNA analýzy (DNA profilácie a identifikácia) DDC akreditovaným laboratóriom, spĺňajúce požiadavky ISO 17025 a AABB, a to podľa odbornej voľby príkazníka, hlavne. V závislosti od druhu analýzy a podkladového biologického vzorky, ako aj jeho množstvo a kvality; medzi Príkazník a príkazcom tak dochádza k uzavretiu nepomenované zmluvy príkazného typu podľa § 2430 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, a to k okamihu, keď prijatie objednávky príkazníkovi bude potvrdené príkazcovi odoslaním akceptácie jeho objednávky. Takto uzavretá zmluva sa riadi týmito podmienkami v znení, ktoré boli zverejnené v čase uzavretia zmluvy a zaslané spolu s akceptáciou objednávky príkazcovi. Rozhodným právom hmotným sa volí český právny poriadok.

1.4. Záverom z poskytnutej služby je výsledok analýzy.

 

2. Odber podkladového vzorky k DNA analýzu

2.1. "Chain-of-Custody" znamená postup, kedy na odber vzorky dochádza príkazník alebo treťou nezávislou osobou určenou príkazníkovi oproti predložení dokladu totožnosti osobou, z ktorej dochádza k odberu vzoriek; tento postup ako jediný zaručuje, s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou, správnu identifikáciu pôvodcu vzorky a zachovanie integrity vzorky do okamihu samotnej DNA analýzy.

2.2. "Domáce Test" (tiež "Osobné Odber" či "Informatívna Test"), ako aj akýkoľvek iný odber vzorky bez dodržania všetkých podmienok podľa ods. 2.1 tohto článku, znamená postup, kedy k odberu vzorky dochádza príkazcom a jeho následnému doručenia príkazníkovi ( poštou, kuriérom, osobne a pod.) bez zaručené identifikácie pôvodcu vzorky a integrity vzorky; vzorka je potom priradený k osobe, ktorú označí príkazcu spolu s jeho dodaním príkazníkovi. Výsledok analýzy tak nemá žiadneho významu pre súdne a iné konania či ďalšie právne závery, pokiaľ príkazcu nepreukáže, že skúmaný vzorka pochádza z osoby, ktorá je popísaná vo výsledku analýzy ako pôvodca. V tomto prípade nesie všetku zodpovednosť príkazcu, najmä za chyby majúc pôvod v nesprávnom odberu vzorky či zámeny pôvodcu vzorky.

2.3. Pokiaľ nie je zavinené príkazník, že sa nepodarí z podkladového vzorky, odobratej inak ako metódou "Chain-of-Custody", vygenerovať profil DNA, hlavne. Kvôli nedostatočnému množstve, kvalite alebo znečistenia DNA vzorky, potom vzniká príkazníkovi právo na požadovanie dodatočnej ceny (poplatku za opakovaný odber a analýzu vzorky) podľa cenníka, zverejneného v čase uskutočnenia objednávky príkazcom a zaslaného príkazcovi spolu s akceptáciou objednávky príkazníka.

 

3. Cena služby

3.1. Celková cena služby je uvedená v potvrdenej objednávke príkazcu, ktorú príkazca dostane od príkazníka, ktorej akceptuje jeho objednávku vo zvolením rozsahu príkazcom, pričom cena zodpovedá vždy cene zverejnené na internetových stránkach príkazníka, resp. cene uvedenej v konečnom prehľade objednávky pred jej odoslaním posielajúcim príkazníkovi; cena služby je teda konečná a zahŕňa odmenu príkazníka a laboratóriá vykonávajúce analýzu DNA vr. nákladov s tým spojených s výnimkou odberové sady vzorky.

3.2. Cena služby podľa ods. 3.1. týchto podmienok je splatná spolu s odoslaním objednávky príkazcom, ak zvolil platbu on-line (platobnou kartou i.), inak na požiadanie príkazníka (dobierkou i.).

3.3. Zmluvné strany si dohodou vyhlasujú, že ods. 3.1. týchto podmienok dochádza ku konečnému vyúčtovanie poskytnutej služby.

3.4. Pokiaľ si príkazcu nevyzdvihne zásielku, ktorú mu príkazník zaslal v súlade s poskytnutím služby, napr. Sa rozumie zaslanie objednanej odberové sady vzorky či výsledok analýzy, zaväzuje sa nahradiť príkazníkovi účelne vynaložení náklady na také zaslanie, spolu s paušalizovanie náhradou škody za takéto protiprávne konanie príkazcu , ktoré sa určuje sumou vo výške podľa cenníka, zverejneného v čase uskutočnenia objednávky príkazcom a zaslaného príkazcovi spolu s akceptáciou objednávky príkazník, a to z titulu týmto dohodnutej zmluvnej pokuty; príkazník má právo sa domáhať náhrady škody vyššie, ak jej výška presahuje dohodnutú - uvedenú výšku zmluvnej pokuty.

 

4. Doba poskytnutia služby a odovzdanie výsledku analýzy

4.1. Príkazník začne s poskytovaním dohodnutej službu bez zbytočného odkladu od uzavretia zmluvy s príkazcom, pričom výsledky bežné analýzy odošle príkazcovi najneskôr do 7 pracovných dní v prípade Štandardné služby a 4 pracovných dní v prípade Expresné služby, oboje vždy počnúc od okamihu, kedy príkazník dostane riadny podkladový vzorku k DNA analýz e vr. riadne vyplnenie sprievodný dokumentace.

4.2. Príkazca berie na vedomie, že si tak sám pri objednávke ovplyvňuje dĺžku doby, za ktorú dostane výsledok DAN analýzy. Zároveň v závislosti na príkazcom zvoleného spôsobu dodania podkladového vzorky príkazníkovi, ako aj spôsobu doručenia odberové sady vzorky od príkazníka, si príkazcu dĺžku také doby takisto ovplyvňuje sám; príkazcu prehlasuje, že si je vedomý, že pri dištančným styku s príkazníkovi (skrze poštové služby, prepravné služby, kuriérske služby a i.) nezodpovedá príkazník za akékoľvek oneskorenia s poskytnutím služby, ktoré sú bežne spojené s takýmto dištančným spôsobom, ako aj doba, po ktorej dochádza k diaľkovému doručovanie, sa nezapočítava do času poskytnutia služby.

4.3. Výsledky analýzy príkazník odovzdá príkazcovi, pokiaľ výslovne do takého okamihu preukázateľne nepožiadal príkazcu, aby sa odovzdanie uskutočnilo smerom k inej osobe (zástupcovia). Osoba označená príkazcom za pôvodcu vzorky má vždy právo na vydanie jednej kópie protokolu, ak ho u príkazníka uplatní.

4.4. Odovzdanie výsledkov analýze sa uskutočňuje elektronickou formou (odoslaním e-mailu príkazcovi či príkazcom určenému zástupcovi). Ak požaduje príkazca zaslanie písomného vyhotovenia originálu protokolu, urobí tak príkazcu za cenu podľa cenníka, zverejneného v čase uskutočnenia objednávky príkazcom a zaslaného príkazcovi spolu s akceptáciou objednávky príkazníka. K odovzdaniu výsledkov analýzy nie je príkazník povinný, pokiaľ nie je uhradená dohodnutá odplata (odmena príkazníka) či náklady spojené s obstaraním či sprostredkovaním (cena odberových sád vzorky, odmena laboratória i.), Tak ako stanovuje čl. III. ods. 3.1. týchto podmínek.

 

5. Odmietnutie poskytnutia služby

5.1. Príkazník sa vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie služby, aj keď bola objednávka z jeho strany akceptovaná (zmluva medzi stranami uzavretá), ak má podozrenie, že: 1) vzorky boli alebo budú získané nezákonne, nebo2) výsledky budú použité pre nelegálne, nemorálne, nesprávny alebo neetický účel, nebo3) existuje konflikt záujmov s existujúcim klientom príkazníka, nebo4) kvalita služby príkazníka by inak mohla byť ohrozená, napríklad v prípade, že objem práce vyžaduje, aby žiadne nové prípady neboli prijímané po dobu určitú, okrem prípadu núdze, anebo5) príkazník má iné rozumné dôvody odmietnuť službu.

5.2. Právo odmietnuť poskytnutie služby príkazník realizuje za podmienok podľa ods. 5.1. tohto článku zaslaním prostého oznámenia o odmietnutí poskytnutia služby do okamihu uzavretia zmluvy (akceptácie objednávky) alebo zaslaním toho istého oznámenia spolu s odstúpením od zmluvy bez poskytnutia odstupného.

5.3. Pokiaľ dôjde k oprávnenému odmietnutie poskytnutia služby, prehlasuje príkazcu, že nahradí príkazníkovi všetky škody, ktoré vznikli konaním príkazníka, zakladajúci dôvod k oprávnenému odmietnutie poskytnutia služby příkazníkem.

 

6. Povinnosti příkazce

6.1. Príkazca je zodpovedný za odoslanie všetkých ním odobratých vzoriek informácií, vrátane listín, požadovaných na poskytnutie služby, vrátane tejto jeho zodpovednosti voči laboratóriu; ak nie sú listinné dokumenty riadne vyplnené, nie je príkazník a laboratórium schopná splniť svoje záväzky podľa týchto podmienok a v tomto prípade príkazník a laboratórium nenesie žiadnu zodpovednosť, najmä za vady či odchýlky výsledkov analýzy, to všetko do doby, kým nebude predmetná povinnosť príkazcu riadne splnená.

6.2. Ak v dôsledku nesplnenia povinnosť príkazcu podľa ods. 6.1. tohto článku (alebo vybraného zástupcu) je príkazník nútený zrušiť analýzu DNA laboratórií, vyhradzuje si právo požadovať na príkazcovi zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške podľa cenníka, zverejneného v čase uskutočnenia objednávky príkazcom a zaslaného príkazcovi spolu s akceptáciou objednávky příkazníkem.

6.3. Príkazca je povinný pri odbere vzoriek postupovať zákonne s vyšetrovaním práv a oprávnených záujmov osôb dotknutých nielen odberom vzorky, ale výsledky analýzy; v prípade metódy odberu "Chain-of-Custody" zákonnosť, mravnosť a nepoškodenie práv uvedených osôb posudzuje príkazcu a taký riadny stav prehlasuje príkazníkovi k okamihu, ktorý tesne predchádza samotný odběr.

6.4. Preukázať pravdivosť obsahu listinnej dokumentácie k odstránenému vzorky (dotazníka), vrátane pravosti podpisov pôvodcov vzorky, je v každom prípade dohodou strán povinnosťami zadávateľa. Pri každom odbere vzorky je povinnosťou príkazcu preukázať, že vzorka pochádza z osoby, ktorá je v papierovej dokumentácii označená za pôvodcu vzorky. Pokiaľ k odber vzorky nedochádza za prítomnosti príkazníka, je povinnosťou príkazca si starostlivo skontrolovať, že spolu s odberom vzorky vyplnil každý pôvodca vzorky dotazníkovou listinu ku vzorke úplne, pravdivo, bez zamlčania akýchkoľvek podstatných okolností a za pripojenie kópie takého dokumentu podľa uváženia príkazcu, z ktorého bude v spojení s dotazníkom pre príkazníka, tretiu nezávislú osobu určenú príkazníka na odber a príslušnú laboratórium, možné identifikovať skutočného pôvodcu vzorky; ak bude sa jednať o kópiu osobného dokladu, tak je povinnosťou príkazcu zaistiť, že na kópii sa bude nachádzať text "Súhlasím s poskytnutím kópie tohto dokladu" a vlastnoruční podpis pôvodcu vzorky (tj. osoby, ktorej kópia dokladu odfotil).

6.5. Príkazca je povinný voči príkazníkovi uvádzať len pravdivé a úplné informace.

6.6. Príkazca je povinný splniť svoje záväzky vyplývajúce z uzatvorenia zmluvy a všetky platenie voči príkazníkovi činiť z platobnými prostriedkami, ktorými je oprávnený disponovať. Vlastnícke právo k výsledkom analýzy prechádza na príkazcu až zaplatením všetkých odplát a náhrad nákladov podľa uzavretej zmluvy, v znení týchto podmínek.

 

7. Ostatné ujednání

7.1. Tieto podmienky sú aplikované medzi zmluvnými stranami s vylúčením všetkých ostatných podmienok, vrátane akýchkoľvek podmienok príkazcu, či už budú vznesené akokoľvek a kedykoľvek voči príkazníkovi, ak nebudú také podmienky príkazcu výslovne príkazníka akceptované; výslovne znamená, že reakcia príkazníka na komunikáciu príkazcu nie je považovaná za prijatie akýchkoľvek podmienok príkazcu, pokiaľ nie je toto prijatie výslovne vyjádřeno.

7.2. Zmluvné strany si dojednávajú rozväzovaciu podmienku zmluvy uzavreté podľa čl. I. ods. 1.3. týchto podmienok pre prípad, že príkazca nezaplatí dohodnutú odplatu (odmenu príkazníka) či náklady spojené s obstaraním či sprostredkovaním (cena odberových sád vzorky, odmena laboratória i.), ako aj hrubo poruší svoje povinnosti ako príkazca podľa uzavretej zmluvy a týchto podmienok, pričom k rozviazanie platnosti a účinnosť zmluvy dôjde vtedy, kedy príkazník takúto skutočnosť oznámi príkazcovi za splnenie týchto predpokladov (nezaplatenie); v takom prípade nestráca príkazník a laboratórium právo na svojej odmenu v rozsahu, v akom došlo k splneniu zmluvných povinností voči príkazcovi (v rozsahu poskytnutej služby), vrátane práva na náhradu účelne vynaložených nákladů.

7.3. Príkazník môže byť činný ako sprostredkovateľ tiež pre príslušnú - zvolenú akreditovanou laboratoř.

7.4. Príkazník nie je povinný ďalej archivovať dokumentáciu k poskytnutej službe, vr. podkladových vzoriek a výsledkov analýz, a to od okamihu, keď pošle do dispozície príkazcu výsledok analýzy.

7.5. Ak dôjde k oneskoreniu dodávky oproti lehotám podľa čl. IV. ods. 4.1. týchto podmienok z dôvodov na strane príkazníka či ním zvolené laboratória, dojednávajú si zmluvné strany, že príkazca určí v písomnej listinnej forme príkazníkovi primeranú náhradnú lehotu na odovzdanie výsledkov analýzy; ak ani v tejto lehote nedôjde k odovzdaniu protokolu príkazcovi, dojednávajú si zmluvné strany (majúc spoločný záujem na kvalite výsledkov DNA analýzy), že príkazník písomne ​​informuje príkazcu o tom, aké vážne dôvody bráni k odovzdaniu, vrátane určenia novej primeranej lehoty na odovzdanie výsledkov analýzy.

7.6. Príkazca berie na vedomie, DNA testy sú všeobecne veľmi presné, však nemožno na 100% vylúčiť ich chybovosť alebo odchýlku; preto klient prípadnú povinnosť na náhradu škody príkazníka, ktorá by príkazcovi mohla vzniknúť chybou či odchýlkou, ku ktorej by došlo aj napriek dodržaní všetkých štandardov akreditovaného laboratória a povinností príkazníka, limituje zaplatenú výšku odplaty za poskytnutú službu. Zároveň príkazcu prehlasuje, že poskytnutím takejto výšky náhrady škody príkazníkovi pri preukázaní chyby alebo odchýlky príkazcom, budú všetky jeho nároky medzi zmluvnými stranami považované za vysporiadané. Práva príkazcu z chýb a odchýlok dohodou strán zanikajú, pokiaľ nebudú oznámené príkazníkovi do 30-tich dní od okamihu, keď sa výsledok analýzy dostane do dispozície příkazce.

7.7. Príkazník sa bude usilovať vždy o rýchle a dôkladné posúdenie žiadostí a preskúmanie námietok, vrátane vysvetlenia svojho postoja príkazcovi. Príkazník si však z opatrnosti vyhradzuje právo nediskutovať o výsledkoch poskytnutej služby s príkazcom ani pôvodcom vzorky, vrátane ďalších osôb, ktoré konajú v zastúpení či záujmu uvedených. Príkazník pritom vyhlasuje príkazcovi, že si kladie za cieľ poskytovať vysoko kvalitné služby za všetkých okolností. Ak príkazca nie je spokojný s poskytnutou službou, má právo do 30-tich dní od okamihu, keď sa výsledok analýzy dostane do jeho dispozície príkazcu, vzniesť písomnú žiadosť o kontrolu výsledkov analýzy u príkazníka či uplatniť iné námietky; márnym uplynutím tejto lehoty táto jeho práva dohodou zmluvných strán zanikají.

7.8. Na požiadanie sa bude príkazník snažiť poskytnúť čo najviac informácií príkazcovi o službách, ktoré poskytuje, a najúplnejšie obraz o interpretáciu výsledkov, ale príkazcu sa musí rozhodnúť sám, či služby, ktoré ponúka, sú vhodné pre konkrétny účel príkazcu. Rovnako tak príkazcu prehlasuje, že mal dostatok času pred uzavretím zmluvy s príkazník k tomu, aby sa zorientoval v charaktere poskytovaných služieb príkazník, vrátane predchádzajúcej možnosti konzultácie s inými odborníkmi v odbore DNA analýz a právnym zástupcom, to všetko podľa svojho vlastného uvážení.Odběratel služby - zákazník ako zmluvná strana "príkazcu" vyhlasuje, že na podmienky horeuvedené by nepristúpil, keby sa s nimi nezoznámil, neporozumel im v jednotlivostiach aj celku a nesúhlasil tak s nimi.

 

Za poskytovateľa služby ako zmluvné strany "príkazník" sa pristúpenie na tieto podmienky takisto vyhlasuje: DNA Diagnostické Centrum sro, IČO: 06136681 so sídlom Československého exilu 2062/8, Praha 4, 14300, zapísaná v OR spisová značka C 276839 vedená u Mestského súdu v PrazeOBCHODNÍ PODMIENKY č. DDC0617CR

Copyright © 2017-2020 DDC (Slovensko), Testy DNA, Testy otcovstva, Prenatálne testy, Testy priebuznosti