top of page

GDPR - Ochrana osobných údajov 

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

 

 

Základné informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov
V súvislosti s prijatím Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov č. 2016/679, ktoré sa s účinnosťou od 25. mája 2018 vzťahuje na spracovanie Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti DNA Diagnostické Centrum sro, Vám nižšie poskytujeme zhrnutie základných informácií o spracovaní a ochrane vašich osobných údajov zo strany DNA Diagnostické Centrum sro, vo vzťahu ku ktorým je spol. DNA Diagnostické Centrum s.r.o., v pozícii prevádzkovateľa. Podrobnejšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov sú zverejnené na našej webovej stránke https://dnacenter.com/ceska-republika/o-nas/ochrana-soukromi.

 

Aké osobné údaje spracovávame, ich získavanie
Osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, a ktorých rozsah sa líšia najmä podľa typu poskytovaných služieb (testovanie DNA), zahŕňajú najmä Vaše:

(1) meno a priezvisko; (2) kontaktné údaje (vrátane e -mailové adresy a telefónneho čísla); (3) rodné číslo; (5) dátum narodenia; (6) pohlavie; (7) číslo identifikačného dokladu; a (8) iné osobné údaje, ak sú potrebné v súvislosti s poskytovaním služieb zo strany spol. DNA Diagnostické Centrum sro. Osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás (najmä pri spracovaní ponuky, uzatvárania zmluvy a v priebehu zmluvného vzťahu) a ďalších partnerov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo iných osôb, ktoré nám poskytnú údaje súvisiace s Vašim prípadom alebo u ktorých si tieto údaje overujeme.

 

Využitie osobných údajov

 • Vaše osobné údaje využívame najmä na:

 • poskytovanie a sprostredkovanie testu DNA;

 • overenie Vašej totožnosti a plnenie ďalších povinností, ktoré nám ukladajú zákony;

 • komunikáciu s Vami a správu nášho zmluvného vzťahu vrátane overovania Vašich pokynov;

 • analýzu, hodnotenie a zlepšovanie našich služieb zákazníkom;

 • riešenie Vašich otázok a / alebo sťažností;

 • monitorovanie kvality našich produktov a služieb;

Vaše osobné údaje uchovávame len, kým trvá niektorý z vyššie uvedených účelov spracovania a následne len po dobu a za podmienok v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

Právny základ spracovanie osobných údajov
Právny základ, ktorý nám umožňuje spracovávať Vaše osobné údaje, závisí od účelu, pre ktorý dané osobné údaje spracovávame. Vaše osobné údaje teda v konkrétnom prípade môžeme spracovávať, pretože (1) je to nevyhnutné na účely uzatvorenia alebo plnenia zmluvy s Vami; (2) je to nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností; (3) je to nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. V súvislosti s poskytnutím našich služieb, na účely cenotvorby našich produktov, uplatňovaní nárokov zo zmlúv); (4) ste nám na spracovávanie Vašich osobných údajov poskytli kedykoľvek odvolateľný súhlas.

V prípade, že je na spracovanie osobných údajov (vrátane osobitných kategórií) nevyhnutný súhlas a Vy sa rozhodnete ho neudeliť či odvolať, môže sa stať, že nebudeme môcť vykonať úkony nevyhnutné, aby sme Vám mohli poskytnúť určité produkty alebo služby.

 

Poskytovanie osobných údajov
Vaše osobné údaje sme oprávnení poskytnúť:

 • orgánom, ktorým máme prípadnú povinnosť poskytovať osobné údaje, vrátane polície, súdov a orgánov činných v trestnom konaní;

 • poskytovateľom služieb, ktorí nám poskytujú služby súvisiace s našou činnosťou;

 • lekárom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti;

 • iným subjektom v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje môžu byť prenášané v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "EHP"), ktoré sú považované za krajiny s porovnateľnou úrovňou ochrany osobných údajov ako Česká republika ako aj subjektom so sídlom mimo EHP a poskytovateľom informačných alebo iných služieb. V prípade prenosov mimo EHP, zaistíme ochranu Vašich údajov prostredníctvom uzatvorenia príslušných zmluvných klauzúl alebo prostredníctvom iných záruk.

 

Práva spojené so spracovaním osobných údajov
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte:

 • právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva (k tomu slúži aj tento dokument);

 • právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracovaním zo strany spol. DNA Diagnostické Centrum s.r.o. .;

 • právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov;

 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, predovšetkým pokiaľ (a) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracovanie; (B) ste odvolali svoj súhlas k ich spracovaniu; (C) ste oprávnene tvrdili voči ich spracovania; (D) boli spracované nezákonne; alebo (e) musia byť vymazané podľa právnych predpisov;

 • právo na obmedzenie spracovanie Vašich osobných údajov, ak (a) napadnete správnosť osobných údajov po dobu, kým neoveríme ich správnosť; (B) spracovanie je protizákonné; (C) je už nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy na účely uplatnenia Vašich právnych nárokov alebo (d) namietate proti ich spracovaniu po dobu, kým neoveríme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami,

 • právo podať námietky proti spracovávanie Vašich osobných údajov v prípade, že je spracovávame (a) na účely priameho marketingu alebo (b) na účely našich oprávnených záujmov;

 • právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb;

 • právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Ochrana osobných údajů

Pro zaistenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktorá je pre nás mimoriadne dôležitá, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitím, zaistenie bezpečnosti našich IT systémov aj obnovu dát v prípade incidentu. Kde je to vhodné, využívame na ochranu Vašich údajov šifrovanie. Všetky opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.

 

Další informace

Pokud máte otázky k spracovaniu Vašich osobných údajov alebo potrebujete akúkoľvek inú súvisiace pomoc, obráťte sa prosím na zodpovednú osobu spol. DNA Diagnostické Centrum s.r.o. pre oblasť ochrany osobných údajov, a to telefonicky na tel. č. 02/33527652, elektronicky na adrese gdpr@dnacenter.sk alebo písomne ​​na korešpondenčnú adrese spoločnosti: Prievozská 4D, Blok E, 9. podlažie, 821 09 Bratislava.

bottom of page